excel-datumske-funkcije

Excel datumske funkcije s primeri formul

In Excel by Branka Kajiš

Excel datumske funkcije

s primeri formul

Excel datumske funkcije so funkcije, ki omogočajo uporabnikom, da učinkovito delajo z datumi in časi v Excelu. Te funkcije omogočajo izvajanje različnih operacij na datumih, kot so pridobivanje dneva, meseca, leta iz datuma, izračun razlik med dvema datumoma, sestavljanje datumov in še več.

Nekatere ključne datumske funkcije v Excelu vključujejo:

DAY(): Vrne dan meseca iz datuma.
MONTH(): Vrne mesec iz datuma.
YEAR(): Vrne leto iz datuma.
WEEKDAY(): Vrne dan v tednu iz datuma.
DATEDIF(): Vrne število dni med dvema datumoma.
DATE(): Sestavi datum iz leta, meseca in dneva.
TODAY(): Vrne trenutni datum.
NOW(): Vrne trenutni datum in čas.
NETWORKDAYS(): Vrne število delovnih dni med dvema datumoma, izključno vikendov.

Te Excel funkcije so uporabne pri različnih nalogah, kot so sledenje rokom, analiza časovnih obdobij, izračun starosti in še več. Z njihovo pomočjo lahko učinkovito manipulirate in analizirate podatke, ki vsebujejo datume in čase v Excelu.

Excel datumske funkcije so le del znanj, ki jih boste pridobili v našem Excel tečaju na Naučimo.se. Prednost naše ponudbe so certificirani inštruktorji in reševanje vaših individualnih težav pri delu s Excelom.


excel-datumske-funkcije

Osnove DATE funkcije

V Excelu lahko s funkcijo DATE prikažete datum, če uporabite tri argumente: leto, mesec in dan. Ta funkcija sestavi datum na podlagi podanih vrednosti. Tukaj je primer:
date-funkcija
Kjer zamenjate leto, mesec in dan z želenimi vrednostmi. Na primer:
date-funkcija-primer
Ta formula vrne datum 3. januarja 2022. Lahko prilagodite vrednosti argumentov, da dobite želeni datum.

Možne napake pri funkciji DATE

Pri uporabi funkcije DATE v Excelu se lahko pojavijo določene napake, ki vplivajo na pravilnost izračunov in prikaza datuma. Tu sta dve pogosti napaki, na kateri je potrebno biti pozoren:

- Napaka #NUM! (Error #NUM!): Pojavi se, ko je podan argument leta manjši od 0 ali večji ali enak 10000. Pri uporabi funkcije DATE je ključnega pomena zagotoviti, da so leta znotraj sprejemljivega obsega, da se izognemo tej napaki.

- Napaka #VALUE! (Error #VALUE!): Ta napaka se pojavi, če katerikoli od podanih argumentov ni število. Funkcija DATE pričakuje, da so vsi trije argumenti (leto, mesec, dan) števila. Če je katerikoli od njih napačnega formata ali ni število, se pojavi napaka #VALUE!.

Ob tem je pomembno omeniti tudi situacijo, ko funkcija pravilno vrne vrednost, vendar se v celici prikaže številka serije namesto oblikovanega datuma. To je lahko posledica nepravilnega oblikovanja celice. V takih primerih je priporočljivo prilagoditi oblikovanje celice, da se pravilno prikaže datum. Oblikovanje celic na format datuma se v Excelu prilagodi tako:

Zavedanje teh napak bo pomagalo pri pravilni uporabo funkcije DATE in doslednost rezultatov pri delu z datumi v Excelu.

Excel TODAY funkcija

Funkcija TODAY v Excelu je ena izmed osnovnih in zelo uporabnih datumske funkcije. Njena glavna naloga je vrniti trenutni datum, brez potrebe po kakršnihkoli argumentih. Torej, ko jo uporabite v formuli, vam vedno vrne trenutni datum, ko se formula izvede.

Tukaj je nekaj ključnih informacij o funkciji TODAY:

Uporaba funkcije TODAY:

excel-funkcija-today

Ta formula vrne trenutni datum. Ni potrebe po dodatnih argumentih.

Dinamična možnost uporabe:

Ker funkcija TODAY vedno vrača trenutni datum, jo lahko uporabite za dinamično sledenje datumom. Na primer, če želite vedno vedeti, koliko dni je ostalo do določenega roka, lahko uporabite TODAY v kombinaciji z drugimi funkcijami.

Avtomatsko posodabljanje:

Ena od prednosti funkcije TODAY je, da se samodejno posodobi ob vsaki novi izvedbi delovnega lista ali ob ponovnem odprtju dokumenta. To pomeni, da se vedno odraža trenutni datum, kar je koristno pri dinamičnih poročilih in sledenju rokom.

Oblikovanje datuma:

Rezultat funkcije TODAY bo v obliki datuma, vendar si lahko želeno oblikovanje prilagodite s pomočjo orodij za oblikovanje celic v Excelu. To omogoča, da se datum prikaže na način, ki ustreza vašim potrebam.

Primer uporabe:

Če želite izračunati število dni do določenega roka (npr. do konca meseca), lahko uporabite nekaj podobnega:

excel-datumska-funkcija

Ta formula uporablja funkcijo TODAY za pridobitev trenutnega datuma in funkcijo EOMONTH za izračun zadnjega dneva v mesecu. Z odštevanjem današnjega datuma od zadnjega datuma v mesecu dobimo koliko dni je še do konca meseca.

Funkcija TODAY je še posebej uporabna v situacijah, kjer je potrebno slediti dinamičnim datumskim informacijam ali ko želite enostavno pridobiti trenutni datum brez dodatnih parametrov.


Excel NOW funkcija

Funkcija NOW v Excelu je še ena datumska funkcija, vendar se, za razliko od funkcije TODAY, osredotoča na vrnitev trenutnega datuma in časa. Tako kot funkcija TODAY, je tudi NOW uporabna pri sledenju dinamičnim dogodkom in pri ustvarjanju natančnih časovnic.

Tu je nekaj ključnih informacij o funkciji NOW:

Uporaba:

funkcija-now-excel

Ta formula preprosto vrne trenutni datum in čas. Ni potrebe po dodatnih argumentih.

Datum in čas:
Rezultat funkcije NOW vključuje tako datum kot tudi čas, prikazan v obliki števila, ki predstavlja število dni od 1. januarja 1900 ter uro kot decimalno število.

Če želite prikaz v obliki datuma lahko to spremenite v oblikovanju celice.

Dinamična možnost uporabe:
Zaradi vključitve trenutnega časa je funkcija NOW še posebej uporabna pri situacijah, kjer je pomembno slediti natančnemu trenutku dogodka, na primer pri ustvarjanju časovnih žigov ali logiranju dogodkov.

Avtomatsko posodabljanje:
Kot funkcija TODAY, se tudi NOW samodejno posodobi ob vsaki novi izvedbi delovnega lista ali ob ponovnem odprtju dokumenta. To zagotavlja, da je vedno posodobljen z najnovejšim datumom in časom.

Excel DAY funkcija

Funkcija DAY v programu Excel je uporabna funkcija za pridobivanje dneva v mesecu iz določenega datuma. Ta funkcija vam omogoča, da iz datuma izluščite le dan v mesecu. Tu je nekaj ključnih informacij o funkciji DAY:

Uporaba:

excel-day-funkcija

Kjer serial_number predstavlja datum iz katerega želite pridobiti dan.

Serial_number:
To je datum, iz katerega želite izluščiti dan. Lahko ga podate neposredno kot datum, uporabite referenco do celice, ki vsebuje datum, ali pa ga dobite iz druge funkcije, ki vrača datum (npr. TODAY ali NOW).

Vrnjeni rezultat:
Funkcija DAY vrne celo število, ki predstavlja dan v mesecu. Na primer, če je datum 15. februar 2022, bo funkcija DAY vrnila vrednost 15.

Primer uporabe:

primer-uporabe-day-funkcije

Ta formula uporablja funkcijo DATE za ustvarjanje datuma 15. februarja 2022 in nato funkcijo DAY, da pridobi dan iz tega datuma.

Opomba o mesecih z več ali manj dnevi:
Funkcija DAY ne bo samodejno prilagodila rezultata glede na to, koliko dni ima določen mesec. Če je na primer datum 30. februarja, bo funkcija DAY vseeno vrnila 30, čeprav februar v tem letu morda nima toliko dni. Za pravilno ravnanje s takšnimi primeri je priporočljivo uporabiti funkcijo EOMONTH ali podobne funkcije za izračun pravilnega števila dni v mesecu.

Funkcija DAY je koristno orodje, kadar potrebujete specifičen dan iz določenega datuma in se pogosto uporablja pri oblikovanju poročil, ko vas recimo zanima primerjava prodaje glede na dan v mesecu.

Excel MONTH funkcija

Funkcija MONTH v Excelu je uporabna funkcija za pridobivanje meseca iz določenega datuma. S to funkcijo lahko iz datuma izluščite informacijo o mesecu. Tukaj je nekaj ključnih informacij o funkciji MONTH:

Uporaba:

excel-funkcija-month =MONTH(serial_number)

Kjer serial_number predstavlja datum iz katerega želite pridobiti mesec.

Serial_number:
To je datum, iz katerega želite izluščiti mesec. Lahko ga podate neposredno kot datum, uporabite referenco do celice, ki vsebuje datum, ali pa ga dobite iz druge funkcije, ki vrača datum (npr. TODAY ali NOW).

Vrnjeni rezultat:
Funkcija MONTH vrne celo število od 1 do 12, ki predstavlja mesec v letu. Na primer, če je datum 15. februar 2022, bo funkcija MONTH vrnila vrednost 2.

Primer uporabe:

primer-excel-month

Ta formula uporablja funkcijo DATE za ustvarjanje datuma 15. februarja 2022 in nato funkcijo MONTH, da pridobi mesec iz tega datuma.

Opomba o številkah mesecev:
Funkcija MONTH uporablja številke od 1 do 12 za predstavitev mesecev. Januar je 1, februar 2, in tako naprej.

Excel YEAR funkcija

Funkcija YEAR v programu Excel je podobna funkcija kot DAY ali MONTH le da YEAR iz datuma pridobi le leto. S to funkcijo lahko iz datuma izluščite informacijo o letu. Tukaj je nekaj ključnih informacij o funkciji YEAR:

Uporaba:

excel-year-funkcija

Kjer serial_number predstavlja datum iz katerega želite pridobiti leto.

Serial_number:
To je datum, iz katerega želite izluščiti leto. Lahko ga podate neposredno kot datum, uporabite referenco do celice, ki vsebuje datum, ali pa ga dobite iz druge funkcije, ki vrača datum (npr. TODAY ali NOW).

Vrnjeni rezultat:
Funkcija YEAR vrne celo število, ki predstavlja leto. Na primer, če je datum 15. februar 2022, bo funkcija YEAR vrnila vrednost 2022.

Primer uporabe:

primer-year-funkcija
Ta formula uporablja funkcijo DATE za ustvarjanje datuma 15. februarja 2022 in nato funkcijo YEAR, da pridobi leto iz tega datuma.

Excel WEEKDAY funkcija

Funkcija WEEKDAY v programu Excel je uporabna za pridobivanje dneva v tednu iz določenega datuma. Podobno kot funkcija DAY pridobi dan v mesecu se WEEKDAY osredotoča na vsak teden ločeno.
Ta funkcija določa dan v tednu glede na določeno številko, kjer ponedeljek predstavlja dan 1, torek dan 2, in tako naprej.

Tukaj je nekaj ključnih informacij o funkciji WEEKDAY:

Uporaba:

excel-funkcija-weekday
  • serial_number: To je datum, iz katerega želite pridobiti dan v tednu.
  • [return_type]: Neobvezen parameter, ki določa začetek tedna in način štetja dni v tednu. Privzeta vrednost je 1, kar pomeni, da teden začne v ponedeljek (1 - 7). 

Vrnjeni rezultat:
Funkcija WEEKDAY vrne celo število od 1 do 7, kjer 1 predstavlja ponedeljek in 7 nedeljo.

Primer uporabe:

primer-funkcije-weekday

Ta formula uporablja funkcijo DATE za ustvarjanje datuma 15. februarja 2022 in nato funkcijo WEEKDAY, da pridobi dan v tednu iz tega datuma.

Funkcija WEEKDAY je uporabna pri analizi podatkov, kjer je pomembno upoštevati dneve v tednu, na primer pri sledenju vzorcem porabe ali prodaje v različne dneve tedna. Prav tako se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi funkcijami za izvajanje kompleksnejših analiz časovnih podatkov v programu Excel.

Excel DATEDIF funkcija

Funkcija DATEDIF v programu Excel je okrajšava za "Date Difference" (razlika v datumih) in je uporabna za izračun razlike v dnevih, mesecih ali letih med dvema datumoma. 

Ena izmed zanimivih uporab funkcije DATEDIF v Excelu je lahko izračun starosti. Ker funkcija DATEDIF omogoča izračun razlike v dnevih, mesecih ali letih med dvema datumoma, jo lahko uporabite za pridobitev natančne starosti na podlagi rojstnega datuma in trenutnega datuma.

Predpostavimo, da imate rojstni datum v celici A1 in trenutni datum v celici B1. Formulo za izračun starosti bi lahko zapisali kot:

excel-dated-if-funkcija

Ta formula uporablja tri klice funkcije DATEDIF. Prvi klic (DATEDIF(A1, B1, "Y")) pridobi število celih let med rojstnim datumom in trenutnim datumom, drugi klic (DATEDIF(A1, B1, "YM")) pridobi preostale mesece, in tretji klic (DATEDIF(A1, B1, "MD")) pridobi preostale dni.

Rezultat te formule bo niz, ki prikazuje starost v letih, mesecih in dnevih. Ta pristop vam omogoča natančnejšo informacijo o starosti, še posebej, če želite upoštevati mesece in dneve, ne le leta.

Če izvajate analizo starosti vaših strank lahko te podatke kasneje prikažete v grafu in tako poskrbite za bolj pregledno prikazovanje podatkov. Če vas zanima kako narediti graf v Excelu smo napisali tudi ta navodila.

Excel WEEKNUM funkcija

Funkcija WEEKNUM v programu Excel omogoča pridobitev številke tedna iz določenega datuma. Ta funkcija je uporabna pri sledenju tednov v letu in se pogosto uporablja v poslovnih in finančnih poročilih. Tukaj so ključne informacije o funkciji WEEKNUM:

Uporaba:

funkcija-weeknum

serial_number: Datum, iz katerega želite pridobiti številko tedna.

Vrnjeni rezultat:
Funkcija WEEKNUM vrne celo število, ki predstavlja številko tedna v letu. Številke tednov se gibljejo od 1 do 53, odvisno od tega, koliko dni vsebuje leto in kako so razporejeni dnevi.

Primer uporabe:

funkcija-weeknum-primer-uporabe

Ta formula uporablja funkcijo DATE za ustvarjanje datuma 15. februarja 2022 in nato funkcijo WEEKNUM, da pridobi številko tedna iz tega datuma. Rezultat v zgornjem primeru je številka 8, ki predstavlja 8.teden v letu.

Funkcija WEEKNUM je koristna pri analizi časovnih podatkov, še posebej pri sledenju tedenskim vzorcem, poročanju o prodaji po tednih ali pri drugih nalogah, ki zahtevajo določanje tedna v letu v programu Excel.

Praktična uporaba datumske funkcije v Excelu

Datumske funkcije v Excelu so izjemno koristne pri obdelavi in analizi podatkov, ki vsebujejo datume. Tukaj so tri praktične uporabe datumskih funkcij v Excelu s konkretnimi primeri:

Izračun starosti:
Če imate seznam rojstnih datumov in želite izračunati starost posameznikov, lahko to storite s funkcijo DATEDIF. Predpostavimo, da so rojstni datumi v stolpcu A, in želite izračunati starost za vsako osebo. Uporabite naslednjo formulo v sosednjem stolpcu:

prakticna-uporaba-datumske-funkcije-v-excelu

Ta formula bo izračunala starost na podlagi rojstnega datuma v celici A1 glede na trenutni datum.

Štetje pretečenih dni do roka:
Če imate seznam opravil s predvidenimi roki in želite vedeti, koliko dni je ostalo do roka, lahko uporabite funkcijo DATEDIF. Predpostavimo, da so datumi rokov v stolpcu B, in želite izračunati preostalo število dni do roka za vsako opravilo. Uporabite naslednjo formulo:

prakticna-uporaba-datum-excel
Ta formula bo izračunala število dni med trenutnim datumom in datumom roka v celici B1.

Uporaba datumskih funkcij v vrtilnih tabelah

Vrtilne tabele so izjemno uporabne pri delu z datumskimi funkcijami v Excelu, saj omogočajo učinkovito organizacijo in analizo časovno občutljivih podatkov. Datumskimi funkcijami, kot so DATE, YEAR, MONTH, in DAY, lahko razčlenite datume na posamezne komponente, kar omogoča podrobnejše analize znotraj vrtilnih tabel. Na primer, lahko izračunate skupne vrednosti za določene mesece ali leta, kar vam pomaga prepoznati trende in sezonske vzorce. Združevanje teh funkcij z vrtilnimi tabelami izboljša vašo sposobnost za interpretacijo časovnih podatkov in pripravo natančnih poročil.

Zaključek

Ta dva primere sta le kapljica v morje v primerjavi s tem kar vse lahko ponudi Excel. Dobro znanje Excela bo olajšalo vaše delovne procese prav tako pa boste zagotovo vedeli, da lahko zaupate podanim rezultatom. Excel triki, ki jih učimo na tečajih pa bodo poskrbeli tudi, da boste lahko hitreje sestavili funkcije, ki jih potrebujete.

Če vas je ta kratke prispevek o datumskih funkcijah v Excelu navdušil in bi si želeli izvedeti še več o Excelu potem predlagam, da pogledate Naucimo.se tečaj Excela. Izvajamo personaliziran tečaje Excela za podjetja in posameznike s katerimi lahko razrešimo vaše interne zagate pri analitiki in beleženju podatkov.Pogosta vprašanja o datumskih funkcijah v Excelu


Avtor

  • Branka Kajiš

    Branka je visoko usposobljena in izkušena Microsoftova certificirana predavateljica, s strastjo do poučevanja in deljenja znanja. Od leta 2016 aktivno ustvarja in izvaja široko paleto programov usposabljanj za Microsoft Office tako za posameznike kot tudi za organizacije v različnih panogah.Z močnim analitičnim ozadjem, Branka uporablja edinstven pristop k poučevanju in poudarja praktične, realne aplikacije orodij in tehnologij, ki jih pokriva v svojih tečajih.

    View all posts