SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. UVODNE DOLOČBE

Izdajatelj in upravitelj spletnega mesta www.naucimo.se (v nadaljevanju: spletno mesto) je podjetje SVETKOM, d. o. o. (v nadaljevanju: upravitelj), s poslovnim naslovom Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: poslovni naslov).

Predmetni Pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce spletnega mesta in uporabnike/kupce storitev in/ali izdelkov upravitelja (v nadaljevanju: stranka). Z uporabo tega spletnega mesta in/ali z nakupom storitve in/ali izdelka upravitelja se stranka strinja s temi Pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

Uporaba fotografij, video posnetkov, grafičnih elementov, logotipov in besedil, ki se nahajajo na spletnem mestu, ni dovoljena brez predhodnega pisnega dovoljenja upravitelja.

Prepovedano je vsakršno izkoriščanje podatkov na spletnem mestu za namene kaznivih dejanj. Prepovedano je pošiljanje masovne in reklamne/promocijske (spam) pošte na naslove, ki so navedeni na spletnem mestu.

Upravitelj si pridržuje pravico do spreminjanja podatkov na spletnem mestu in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi napačno navedenih informacij.

 1. DEJAVNOST UPRAVITELJA

Upravitelj del svoje dejavnosti izvaja pod storitveno znamko NaučimoSe, v okviru katere ponuja različne storitve in/ali izdelke, prvenstveno pa po meri narejene individualne računalniške tečaje (v nadaljevanju: individualni tečaj) in skupinske tečaje za podjetja in organizacije (v nadaljevanju: skupinski tečaj). Individualne tečaje in skupinske tečaje (v nadaljevanju: tečaji) upravitelj izvaja po lastni metodi, ki je pod imenom Metoda NaučimoSe opisana na spletnem mestu.

Tečaje za upravitelja izvajajo kvalificirani pogodbeni sodelavci (v nadaljevanju: trener) in lastni zaposleni. Kadar upravitelj z namenom dopolnitve svojih storitev in/ali izdelkov ponuja storitve in/ali izdelke tretjih oseb, veljajo poleg teh Pogojev poslovanja tudi relevantna pravna določila predmetnih tretjih oseb.

 1. OPREDELITEV ČASOVNIH ENOT

1 ura individualnega tečaja je dolga 45 minut, če ni pred začetkom tečaja dogovorjeno drugače. Dolžina posameznega srečanja je po dogovoru, vendar srečanje ne more biti krajše od 2 ur.

1 ura skupinskega tečaja je dolga 45 minut (pedagoška ura). Eno srečanje skupinskega tečaja ne more biti krajše od 2 pedagoških ur.

1 srečanje je enkratno neprekinjeno obdobje znotraj 1 dneva, ko stranka in trener izvajata trening.

1 dan pomeni 24 ur.

1 teden pomeni 7 zaporednih dni.

Pri vseh rokih izraženih v dnevih, ki so določeni s temi Pogoji poslovanja, gre za delovne dni, razen kadar je izrecno določeno drugače.

 1. INDIVIDUALNI TEČAJI

4.1. Kategorije individualnih tečajev

Individualni tečaji se delijo v naslednje tri kategorije:

 • Starter
 • Premium
 • Elite

4.1.1. Kategorija Starter

Splošno

Pri individualnih tečajih kategorije STARTER se urnik, lokacija in način izvedbe (v živo ali prek spleta) individualnega tečaja določijo pred začetkom individualnega tečaja.

Odpoved, prestavitev in zamrznitev dogovorjenih terminov

Po potrditvi urnika lahko stranka po potrebi prestavi do 20 % srečanj (v primeru dopusta, bolezni, službene poti, službene zadržanosti oz. drugih primerov, ki stranki onemogočijo udeležbo na srečanju/-ih). V takem primeru se za prestavljeno/-a srečanje/-a določi nov/-e termin/-e, ki lahko poteka/-jo znotraj že dogovorjenega urnika, če je to mogoče, ali pa neposredno po zaključku prvotno določenega urnika.

Če želi stranka srečanje prestaviti, mora najmanj 1 dan pred naslednjim načrtovanim srečanjem na elektronski naslov tecaj@naucimo.se poslati sporočilo in svojo namero jasno izraziti, upravitelj pa mora prejem sporočila potrditi. Stranka lahko svojo namero sporoči tudi na telefonsko številko glavne pisarne upravitelja, ki je navedena na spletnem mestu. Če stranka svoje namere ne sporoči najmanj 1 dan prej in upravitelj prejema sporočila ne potrdi, srečanje šteje kot opravljeno oz. se ga stranki zaračuna. V takem primeru se obračuna 1 ura, tudi če je bilo predvideno daljše srečanje, morebitni potni stroški pa se stranki ne zaračunajo, razen če je stranka individualni tečaj odpovedala tako pozno, da je bil trener že na poti na lokacijo srečanja.

Če je stranka že izkoristila maksimalno kvoto 20 % srečanj, ki jih lahko prestavijo, ji vsa neizkoriščena srečanja avtomatično zapadejo in štejejo kot opravljena oz. se jih stranki zaračuna v celoti.

Stranka lahko individualni tečaj, ki obsega 20 ur ali več, znotraj dogovorjenega urnika enkrat za 1 teden zamrzne (v primeru dopusta, bolezni, službene poti, službene zadržanosti oz. drugih primerov, ki stranki onemogočijo udeležbo na delu individualnega tečaja). V tem primeru mora najmanj 3 dni pred naslednjim načrtovanim srečanjem na elektronski naslov tecaj@naucimo.se poslati sporočilo in svojo namero jasno izraziti, upravitelj pa mora prejem sporočila potrditi. Srečanja, ki so bila z urnikom predvidena za teden, ko je individualni tečaj zamrznjen, se prestavijo na teden, ki neposredno sledi koncu prvotno določenega urnika, upoštevajoč morebitno podaljšanje prvotnega urnika zaradi možnosti prestavitve do 20 % srečanj.

Če stranka na srečanje ne pride ali želi srečanje skrajšati in to sporoči šele po začetku srečanja ali ga nepričakovano prekine, se šteje celotno srečanje po dogovorjenem urniku kot opravljeno. Trener je stranki na voljo še 30 minut po dogovorjenem začetku; če stranke v tem času ni oziroma se ne javi, se srečanje smatra za v celoti opravljeno.

Stranka urnika in morebitnih sprememb urnika ne sme usklajevati neposredno z trenerjem, temveč mora vse morebitne spremembe sporočiti na elektronski naslov tecaj@naucimo.se.

Stranka mora ure, ki jih zakupi v paketu ali paketih individualnih tečajev, porabljati kontinuirano s frekvenco najmanj 1 ure na teden.

4.1.2. Kategorija Premium

Splošno

​Pri individualnih tečajih kategorije PREMIUM se termin, lokacija in način izvedbe (v živo ali prek spleta) prvega srečanja določijo pred začetkom individualnega tečaja. Dan prvega srečanja šteje za začetek individualnega tečaja. Individualni tečaj se mora končati najkasneje toliko tednov po začetku tečaja, kolikor ur je stranka v paketu kupila. Primer: 20-urni paket PREMIUM vsebuje 20 polnih ur individualnega tečaja in te ure mora stranka porabiti v največ 20 tednih od dneva prvega srečanja. Stranka lahko ure porabi tudi prej.

Stranka se za lokacije in termine srečanj dogovarja z trenerjem. Trener je stranki na voljo vsak delovnik med 8.00 in 20.00, izven tega časa pa zgolj po predhodnem dogovoru, kadar je tak dogovor mogoč. Stranka se mora za srečanje z trenerjem dogovoriti najmanj 2 dni pred predvidenim srečanjem.

Če stranka oceni, da časovna razpoložljivost trenerja ni skladna z njenimi potrebami, mora o tem na elektronski naslov tecaj@naucimo.se obvestiti upravitelja, ta pa mora nato ukrepati in stranki v najkrajšem možnem času zagotoviti normalen potek individualnega tečaja

Odpoved in prestavitev dogovorjenih terminov

Če mora stranka dogovorjeno srečanje odpovedati, mora to storiti najmanj 1 dan pred dogovorjenim srečanjem, v nasprotnem primeru srečanje šteje kot opravljeno oz. se ga stranki zaračuna. V takem primeru se obračuna največ 1 ura, tudi če je bilo predvideno daljše srečanje, morebitni potni stroški pa se stranki ne zaračunajo, razen če je stranka individualni tečaj odpovedala tako pozno, da je bil trener že na poti na lokacijo srečanja. Stranka dogovorjeno srečanje odpove tako, da najmanj 1 dan pred dogovorjenim srečanjem o odpovedi obvesti trenerja in upravitelja. Upravitelja obvesti s sporočilom na elektronski naslov tecaj@naucimo.se, sporočilo pa velja za prejeto, ko upravitelj prejem sporočila potrdi.

​Če stranka na srečanje ne pride ali želi srečanje skrajšati in to sporoči šele po začetku srečanja ali ga nepričakovano prekine, se šteje dejansko porabljeni čas, vendar najmanj 1 ura kot opravljena. Trener je stranki na voljo še 30 minut po dogovorjenem začetku; če stranke v tem času ni oziroma se ne javi, se šteje 1 ura srečanja kot opravljena.

4.1.3. Kategorija Elite

Splošno

​Pri individualnih tečajih kategorije ELITE gre za individualne tečaje, namenjene strankam, ki želijo zelo specifično izobraževanje, npr. pripravo na razgovor, predstavitev, snemanje ipd. in zahtevajo obsežnejše priprave s strani trenerja, npr. delo z naprednimi analizami. Stranka se za lokacije in termine srečanj v naprej dogovori z upraviteljem, ki za dogovorjeni obseg dela zagotovi sodelovanjem s primernim trenerjem.

Odpoved in prestavitev dogovorjenih terminov

V primeru odpovedi ali prestavitve dogovorjenih terminov veljajo določbe paketa Starter.

4.2. Posebne ponudbe, akcije in ugodnosti

Upravitelj lahko znotraj posebnih ponudb, akcij in ugodnosti ponudi drugačne cene individualnih tečajev, kot so objavljene na spletnem mestu. Za individualne tečaje, ki so kupljeni znotraj teh posebnih ponudb, akcij in ugodnosti, veljajo zgoraj navedeni pogoji koriščenja, razen če upravitelj dodatno navede in objavi drugačne pogoje koriščenja.

 1. SKUPINSKI TEČAJI

5.1. Kategorije skupinskih tečajev

Skupinski tečaji se delijo v naslednji dve kategoriji:

 • SPLOŠNI SKUPINSKI TEČAJI,
 • DELAVNICE.

5.1.1. Kategorija SPLOŠNI SKUPINSKI TEČAJI

Splošne skupinske tečaje upravitelj ponuja samo podjetjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: naročnik), ti pa se izvajajo v zaprtih skupinah za zaposlene (v nadaljevanju: tečajnik) pri naročniku ali prek spleta.

Splošni skupinski tečaji so vsebinsko, terminsko in lokacijsko prilagojeni potrebam naročnika in tečajnikov.

Največje število tečajnikov v 1 skupini je 6, najmanjše pa 3.

Pri splošnih skupinskih tečajih se urnik, lokacija in način izvedbe (v živo ali prek spleta) skupinskega tečaja določita pred začetkom skupinskega tečaja. Pred začetkom skupinskega tečaja se določi, kdo konkretno lahko posamezno srečanje za posamezno skupino prestavi (odgovorna oseba naročnika, eden od tečajnikov v imenu celotne skupine ipd.). Naročnik in/ali tečajniki lahko do 20 % srečanj po potrebi prestavijo. V takem primeru se za prestavljeno/-a srečanje/-a določi nov/-e termin/-e, ki lahko poteka/-jo znotraj že določenega urnika, če je to mogoče, ali pa neposredno po zaključku prvotno določenega urnika.

Če želijo naročnik in/ali tečajniki prestaviti srečanje, morajo najmanj 1 dan pred naslednjim načrtovanim srečanjem na elektronski naslov tecaj@naucimo.se poslati sporočilo in svojo namero jasno izraziti, upravitelj pa mora prejem sporočila potrditi. Če naročnik in/ali tečajniki svoje namere ne sporočijo najmanj 1 dan prej in/ali upravitelj prejema sporočila ne potrdi, srečanje šteje kot opravljeno oz. se ga naročniku zaračuna v celoti. Če so naročnik in/ali tečajniki že izkoristili maksimalno kvoto 20 % srečanj, ki jih lahko prestavijo, jim vsa neizkoriščena srečanja avtomatično zapadejo in štejejo kot opravljena oz. se jih naročniku zaračuna v celoti.

Naročnik in/ali tečajniki urnika in morebitnih sprememb urnika ne smejo usklajevati neposredno z trenerjem, temveč morajo vse morebitne spremembe sporočiti na elektronski naslov tecaj@naucimo.se.

5.1.2. Kategorija DELAVNICE

Pri kategoriji delavnic veljajo vsa določila kategorije splošnih skupinskih tečajev, le da gre pri delavnicah za skupinske tečaje z manjšim obsegom, namenjene naročnikom in/ali tečajnikom, ki želijo zelo specifično izobraževanje.

 1. NAKUPNI IN PLAČILNI POGOJI

6.1. Nakupni in plačilni pogoji za individualne tečaje za fizične osebe

​Stranka, ki se odloči za nakup individualnega tečaja pri upravitelju, mora pred začetkom tečaja pisno potrditi nakup in urnik (pri individualnih tečajih kategorij STARTER in ELITE) oz. termin prvega srečanja (pri individualnih tečajih kategorije PREMIUM)  po elektronski pošti na elektronski naslov tecaj@naucimo.se in/ali na službeni elektronski naslov osebe, zaposlene pri upravitelju, ki je bila glede priprave individualnega tečaja v stiku s stranko. S tem je pogodba sklenjena. Upravitelj hrani besedilo pogodbe oz. elektronsko korespondenco in ta je na zahtevo stranke stranki na voljo.

Če se stranka, ki se prvič odloči za nakup individualnega tečaja pri upravitelju, odloči za nakup individualnega tečaja, ki je dolg 20 ur ali več, ima pravico po prvem srečanju z trenerjem po elektronski pošti na naslov tecaj@naucimo.se upravitelja obvestiti, da od tečaja odstopa, če s kakovostjo prvega srečanja ni zadovoljna. Stranka v tem primeru ne nosi stroškov prvega srečanja tečaja, mora pa pokriti morebitne nastale potne ali druge stroške, ki so bili dogovorjeni pred začetkom individualnega tečaja. To določilo ne velja za stranke, ki ponovno kupujejo individualni tečaj pri upravitelju. Če stranka od individualnega tečaja ne odstopi, je dolžna na podlagi izdanega predračuna celotni znesek tečaja poravnati pred nadaljevanjem tečaja.

Če je bilo dogovorjeno plačilo na obroke, ob tem času zapade prvi obrok. Vsa prejeta plačila se obravnavajo kot plačila najstarejših neplačanih računov, razen če ni izrecno navedeno drugače. Znesek stranka na podlagi izdanega predračuna poravna z nakazilom na transakcijski račun upravitelja, ki je naveden na predračunu in na spletnem mestu.

Za tečaje, ki so dolgi manj kot 20 ur, se na podlagi izdanega predračuna celoten znesek tečaja poravna pred začetkom tečaja.

Stranki upravitelj pošlje predračun ali račun na strankin elektronski naslov v PDF datoteki. Če stranka želi račun natisnjen na papirju, mora upravitelja o tem obvestiti na elektronski naslov tecaj@naucimo.se.

Ustrezne veljavne cene je mogoče najti pri opisu posamezne storitve in/ali izdelka na spletnem mestu. To ne velja za posebne individualne ponudbe, ki jih upravitelj zainteresirani stranki pošlje po elektronski pošti. Stranka se obvezuje plačati to ceno.

V kolikor želi stranka začeti s tečajem v 48 urah od potrditve ponudbe, se ceni doda stroške last-minute organizacije v višini 10 % osnovne cene zakupljenega paketa.

Kadar se enega individualnega tečaja udeležita skupaj 2 osebi, se zaračuna pribitek v višini 30 % na osnovno ceno izbranega individualnega tečaja.

Če stranka kupi individualni tečaj v obsegu, ki je drugačen od ponujenih paketov, se cena posamezne ure obračuna v skladu s cenikom po načelu nižjega paketa. Primeri: 15-urni individualni tečaj se obračuna po urni postavki 10-urnega individualnega tečaja. 35-urni individualni tečaj se obračuna po urni postavki 30-urnega individualnega tečaja. 90-urni individualni tečaj se obračuna po urni postavki 60-urnega individualnega tečaja.

6.2. Nakupni in plačilni pogoji za individualne tečaje za podjetja in druge pravne osebe

Za podjetja in druge pravne osebe veljajo določila nakupnih in plačilnih pogojev za individualne tečaje za fizične osebe, razen kadar je individualno drugače dogovorjeno.

Naročnik in upravitelj pred izvedbo individualnih tečajev skleneta pogodbo o izvedbi izobraževanja. Naročnik in upravitelj se lahko dogovorita, da dogovor o izvedbi individualnih tečajev skleneta na drugačen način. V vsakem primeru so ti Pogoji poslovanja sestavni del morebitne pogodbe ali dogovora o izvedbi izobraževanja.

6.3. Nakupni in plačilni pogoji za skupinske tečaje za podjetja in druge pravne osebe

Naročnik in upravitelj pred izvedbo skupinskih tečajev skleneta pogodbo o izvedbi izobraževanja. Naročnik in upravitelj se lahko dogovorita, da dogovor o izvedbi skupinskih tečajev skleneta na drugačen način. V vsakem primeru so ti Pogoji poslovanja sestavni del morebitne pogodbe ali dogovora o izvedbi izobraževanja.

Skupinske tečaje podjetja in druge pravne osebe lahko plačajo na enega od treh načinov:

 1. 100 % cene tečaja pred začetkom tečaja.
 2. 50 % cene tečaja 7 dni pred začetkom tečaja in 50 % na polovici tečaja. Datum plačila drugega dela tečaja se določi glede na urnik tečaja.
 3. Mesečno plačilo opravljenih ur na način, da se vsak zadnji dan v mesecu izstavi račun za vse ure, ki so bile opravljene v tekočem mesecu. Ta možnost je na voljo zgolj podjetjem in drugim pravnim osebam, ki se odločijo za večji obseg sodelovanja.

Rok plačila je 15 dni od izstavitve računa.

V primeru večjega obsega sodelovanja in v drugih posebnih primerih so za podjetja in druge pravne osebe mogoči drugačni plačilni pogoji v skladu z dogovorom.​​

 1. PRAVICA DO ODPOVEDI TEČAJA S STRANI STRANKE ALI NAROČNIKA

Stranka ima kljub zgornjim določilom zakonsko pravico, da v 14 dneh od začetka tečaja obvesti upravitelja, da odstopa od pogodbe, ne da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko stranko bremenijo le stroški, kot jih predvideva relevantna zakonodaja, v tem primeru strošek dela že opravljenih storitev.

​Stranka sme tečaj kadar koli odpovedati, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Pomanjkanje časa, dopust, službena odsotnost, službena pot, upad interesa ipd. ne štejejo za utemeljene razloge. Stranka odpove tečaj s priporočenim pisnim obvestilom, naslovljenim na poslovni naslov upravitelja, oziroma s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov tecaj@naucimo.se. Odpoved začne učinkovati, ko upravitelj potrdi prejem elektronskega sporočila. Ne glede na pravico do odpovedi mora stranka plačati tiste storitve in/ali izdelke, ki so bili že opravljeni.

Prav tako se v tem primeru še dodatno zaračuna manipulativne stroške v višini 20 % vrednosti tečaja, skupni znesek manipulativnih stroškov pa nikakor ne sme preseči osnovne cene tečaja.

V primeru, da stranka ali naročnik tečaj (individualni ali skupinski) odpove 7 dni ali manj pred dogovorjenim začetkom tečaja, se zaračuna stroške organizacije tečaja v višini 20 % vrednosti tečaja.

Stranka tečaja ne more odpovedati po tem, ko je predvideni rok za zaključek tečaja že potekel.

 1. MOŽNOST ZAČASNE PREKINITVE TEČAJA S STRANI STRANKE ALI NAROČNIKA

Stranka lahko tečaj, ki je dolg 20 ur ali več, zaradi osebnih ali poslovnih razlogov začasno prekine, vendar največ za 2 meseca. Za prekinitev do 1 meseca se obračunajo stroški v višini 10 % cene zakupljenega tečaja, v primeru prekinitve do 2 mesecev pa stroški v višini 20 % cene zakupljenega tečaja.

V primeru višje sile (daljša bolezen, smrt v krogu družine in prijateljev, pandemija ipd.) se dodatni stroški prekinitve ne obračunajo. Pomanjkanje časa, dopust, službena odsotnost, službena pot, upad interesa ipd. ne štejejo za razloge višje sile.

Pri skupinskih tečajih je možno tečaj enkrat prekiniti za obdobje do 3 mesecev. V primeru prekinitve za obdobje do 3 mesecev se obračunajo stroški v višini 20 % cene celotnega tečaja.

 1. PRAVICA DO ODPOVEDI TEČAJA S STRANI UPRAVITELJA

Neprimerno vedenje s strani stranke do trenerja je razlog za odpoved tečaja. Upravitelj v tem primeru vplačanega denarja ne vrne. Kot neprimerno vedenje šteje verbalno, fizično in spolno nasilje ter opolzko vedenje do trenerja in/ali upravitelja. Kot neprimerno vedenje šteje tudi, če stranke na srečanja z trenerjem prihajajo v vinjenem stanju ali pod vplivom psihoaktivnih substanc in je tudi to razlog za odpoved tečaja. Upravitelj v takem primeru vplačanega denarja ne vrne.

Stranka se z trenerjem ne sme dogovarjati za zasebne ure učenja (zase ali druge člane svoje družine), ki niso del tečajev upravitelja, saj je to razlog za odpoved tečaja. Upravitelj v takem primeru vplačanega denarja ne vrne.

 1. INFORMACIJA O PRITOŽBENEM POSTOPKU

Upravitelj spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Morebitna pritožba stranke se s priporočeno pošto pošlje pisno na poslovni naslov podjetja Svetkom d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov upravitelja tecaj@naucimo.se. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Upravitelj najkasneje v roku 8 dni na pritožbo stranke odgovori in ponudi predlog rešitve oz. odločitev. Oseba v podjetju, ki pritožbo obravnava, je direktor podjetja. Direktor podjetja lahko za obravnavanje pritožbe pisno pooblasti drugo osebo v podjetju. Upravitelj stranko, ki je vložila pritožbo, o predlogu rešitve oz. odločitvi obvesti s priporočeno ali elektronsko pošto. Upravitelj si prizadeva za sporazumno reševanje pritožb in sporov. Če to ni mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO PODJETJA ZA STVARNE NAPAKE

Stranka ima zakonsko pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od upravitelja storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Veljajo relevantna zakonska določila.

 1. IZBIRA TRENERJA

Stranka ni upravičena do tega, da bi jo poučeval točno določen trener in si tega ne more sama izbrati. Upravitelj stranki na podlagi strokovnih kriterijev dodeli najbolj primernega trenerja. Upravitelj ne more zagotoviti dela z istim trenerjem skozi celoten tečaj, če pride do višje sile ali izrednih razmer, ki trenutnemu trenerju onemogoča nadaljevanje z delom. Menjava trenerja je lahko del metode upravitelja, zaradi katere stranka ni upravičena do odpovedi tečaja.

 1. PREVOZ

Trener se lahko s stranko sreča kjer koli na območju Ljubljane brez dodatnih stroškov za stranko. Za srečanja izven Ljubljane, na katera mora trener priti z lastnim prevozom, se obračuna kilometrina po ceni 0,60 € + DDV na prevoženi kilometer, obračuna pa se najkrajša povratna razdalja med poslovnim naslovom upravitelja in lokacijo srečanja. Dodatno se obračuna tudi strošek poti v višini 25 EUR/h + ddv.

 1. DRUGI STROŠKI

Stroški, ki nastanejo z izbiro lokacije tečaja in/ali aktivnostjo na tečaju, so strankini (vstopnina, strošek pijače in/ali hrane, vozovnica, kotizacija, športni rekviziti itd.).

 1. POVEZAVE NA SPLETNE STRANI TRETJIH STRANK

Spletno mesto se lahko povezuje s spletnimi stranmi tretjih strank preko povezav ali drugih metod. Upravitelj nima nobenega vpliva na vsebino teh spletnih strani in zanje ni odgovoren. Upravitelj se distancira od spletnih strani, ki so žaljive ali ponujajo vsebine. Pogoji poslovanja nosilcev spletnih strani, s katerimi se spletno mesto povezuje, veljajo skupaj s temi Pogoji poslovanja.

 1. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

​Upraviteljeva Politika varovanja osebnih podatkov je na voljo TUKAJ.

 1. PIŠKOTKI

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov spletnih socialnih medijev. Piškotke lahko odobrite, če želite.

 1. ODGOVORNOST IN JAMSTVO

Upravitelj ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivost in dostopnost spletnega mesta. Upravitelj ne nosi odgovornosti za izgubo podatkov in druge nevšečnosti, ki so posledica nepooblaščenega vdora na spletno mesto.

Vsebina spletnega mesta je pripravljena z največjo možno mero pozornosti in natančnosti. Ker pa se vsebina pogosto spreminja, si upravitelj pridržuje pravico do spreminjanja podatkov in dopušča možnost napak pri njihovem vnosu. Za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletnem mestu, upravitelj ne odgovarja.

Upravitelj ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih učnih in s tečajem povezanih ciljev. Upravitelj ne prevzema odgovornosti za nedoseganje ciljev, določenih na uvodnem srečanju. Upravitelj ne prevzema odgovornosti za odpoved posameznih tečajev zaradi višje sile. Upravitelj ne prevzema odgovornosti za ravnanja trenerja, če ta ravna na lastno odločitev. To pa ne vpliva na odgovornost upravitelja, ki izhaja iz obveznih pravnih predpisov.

 1. PRISTOJNO SODIŠČE

Upravitelj ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov in navaja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

Morebitne spore bosta upravitelj in stranka poskušala reševati sporazumno. Če sporazumno reševanje ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 1. SPREMEMBA POGOJEV POSLOVANJA

​Ob vsaki spremembi teh Pogojev poslovanja bo upravitelj ustrezno spremenil datum zadnje spremembe. Upravitelj se ne obvezuje, da vas bo o spremembi obvestil. Ti Pogoji poslovanja veljajo od datuma objave na spletnem mestu, vse ostale različice upraviteljevih Pogojev poslovanja pa s tem ne veljajo več.

Datum objave: 01.03.2023